สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ไปเยือนเมืองลาร์คานา (Larkana)

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ไปเยือนเมืองลาร์คานา (Larkana)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 173 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ขอเชิญชวนชาวไทย ตลอดจนผู้ที่สนใจหาโอกาสเดินทางไปเยือนเมืองลาร์คานา (Larkana) รวมทั้งแหล่งโบราณคดีโมเฮนโจ-ดาโร (Mohenjo-daro) ในแคว้นซินด์ ปากีสถาน ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่น่าศึกษาและมีคุณค่าสำหรับการเดินทางไปเยี่ยมชม และพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุในพื้นที่ดังกล่าว
โมเฮนโจ-ดาโรซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของแคว้นซินด์ ห่างจากเมืองการาจีออกไปทางเหนือประมาณ 400 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 7 ชั่วโมง นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,570 ไร่ (620 เอเคอร์) เป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่มีอายุกว่า 4,600 ปี เมืองซึ่งเคยมีความรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 26 ก่อนคริสตกาล ก่อนจะถูกทิ้งร้างในช่วงศตวรรษที่ 19 ก่อนคริสตกาล เป็นที่ตั้งของอารยธรรมที่ก้าวหน้าในยุคนั้นทั้งในด้านวิศวกรรม เกษตรกรรม และการค้า
โมเฮนโจ-ดาโร
ถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1920 โดยมีการขุดค้นพบซากปรักหักพังและสิ่งปลูกสร้างที่แสดงให้เห็นถึงผังเมือง อาคารบ้านเรือน ถนน สถูป หอคอย บ่อน้ำ อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ และระบบชลประทาน จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษของมนุษย์ในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ แหล่งโบราณคดีดังกล่าวยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO เมื่อปี 1980 ด้วย
Royal Thai Consulate General in Karachi invites Thais and those interested to find opportunities to visit the city of Larkana, including the archaeological site of Mohenjo-daro in Sindh Province, Pakistan. It is one of the most important archaeological sites that is worth studying and visiting. The site also includes a museum that exhibits artifacts from the Indus Valley Civilization.
Mohenjo-daro is located in the northern part of Sindh, about 400 kilometers north of Karachi. It takes about 7 hours to drive by car. It is one of the oldest cities in the world, with an area of about 1,570 rai (620 acres). It is a Indus Valley Civilization site that is over 4,600 years old. The city was once very prosperous in the 26th century BC before being abandoned in the 19th century BC. It was home to a highly advanced civilization in engineering, agriculture, and trade at that time.
Mohenjo-daro was first discovered in the 1920s. Excavations have revealed ruins and structures that show the city plan, houses, roads, stupas, towers, wells, bathing pools, and irrigation systems. This is an important evidence that proves the wisdom and creativity of the ancestors of humans in this region. The archaeological site was also inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 1980.
A visit to Mohenjo-daro is a unique opportunity to learn about one of the most important civilizations in human history. The site is a must-see for anyone interested in history, archaeology, or culture.
387827699_703364625157052_4182611966428098249_n   387859226_703364601823721_7370020529417486989_n   387865419_703364615157053_9183790492620520789_n   387878480_703364611823720_871397423726642060_n   387835741_703364655157049_7621070956021864552_n   387783671_703364701823711_1153596619859966946_n   387831953_703364681823713_127071589092388582_n   387836291_703364658490382_4999870134107597666_n   365050286_703364695157045_3102075944261545562_n   387845384_703364648490383_7323722894811041767_n   387784146_703368571823324_798553322759453625_n   387842845_703368518489996_1570056572603681072_n   387849631_703368521823329_6942386000028944244_n