การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2565

| 606 view

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบ ดังนี้
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 และเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่นอกราชอาณาจักรสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกหนึ่งช่องทาง โดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง